Wyświetlanie i obliczanie zlewni

 
 
 

Polecenie Zlewnia służy do analizowania spływu wód i wyświetlania obszaru odwadniania powierzchni. Dane uzyskane w wyniku wykonania tego polecenia są pomocne w realizacji zadań związanych z projektowaniem hydrologicznym i hydraulicznym, np. projektowaniem zbiorników retencyjnych, kanalizacji burzowej, a także innych zadań służących zabezpieczeniu przed erozją gleby.

Polecenie definiuje region powierzchni z najniższym punktem depresji (punktem zlewni), otacza regionu obwiednią i oblicza pole powierzchni zlewni.

Uwaga: Użyj polecenia Utwórz zlewnię z powierzchni lub Utwórz zlewnię z obiektu, aby utworzyć obiekty zlewni, które mogą być eksportowane do programu Autodesk Storm and Sanitary Analysis w celu ich sprawdzenia.

Do określenia dokładnego umieszczenia obszarów zlewni i ich punktów można użyć narzędzia toru spływu wody.

Uwaga:

Polecenie Zlewnia analizuje tylko wybrany region powierzchni i nie uwzględnia ewentualnych przelewów występujących w sąsiednich regionach powierzchni.

Ćwiczenie: Analiza spływu wód powierzchniowych

Aby wyświetlić zlewnię i obliczyć jej pole powierzchni

 1. Odszukaj na rysunku interesujący obszar.
 2. Opcjonalnie — wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij kolejno kartę Analizapanel Dane o terenieZlewnie ZlewniaW wierszu polecenia wprowadź CreateSurfaceWaterDrop..

   To polecenie tworzy polilinię reprezentującą tor spływu wody z punktu w wybranym regionie do punktu depresji w tym regionie.

  2. Wybierz polilinię reprezentującą tor spływu wody, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.
  3. W menedżerze Właściwości, w obszarze Geometria przejdź do ostatniego wierzchołka i skopiuj, a następnie wklej wartości współrzędnych X i Y (oddzielone przecinkiem, bez spacji) do pliku tekstowego.
 3. Kliknij kolejno kartę Analizapanel Dane o terenieZlewnie ZlewniaW wierszu polecenia wprowadź CatchmentArea.
 4. W oknie dialogowym Zlewnia kliknij kolumnę Wartość dla właściwości Warstwa zlewni i kliknij przycisk , aby wybrać istniejącą warstwę lub utwórz nową warstwę w oknie dialogowym Utwórz warstwę.
  Najlepszy sposób postępowania

  Umieszczenie zlewni na osobnej warstwie jest praktycznym rozwiązaniem. Umożliwia bowiem sterowanie elementami stylu wizualnego, takimi jak kolory i typy linii.

 5. Kliknij kolumnę wartość Wartość dla właściwości Typ obiektu zlewni i wybierz typ linii.
  Porada:

  W przypadku wybrania typu Polilinia 2D można do zlewni stosować polecenie Obszar programu AutoCAD. W przypadku wybrania typu Polilinia 3D można wykorzystać do analizy wartości rzędnych wierzchołków polilinii.

 6. Kliknij kolumnę Wartość dla właściwości Znacznik zlewni, a następnie określ, czy chcesz oznaczyć punkt zlewni.
 7. Kliknij przycisk w kolumnie Wartość dla właściwości Styl znacznika zlewni, a następnie wybierz styl w oknie dialogowym Styl znacznika zlewni. Kliknij przycisk OK.
 8. Jeśli w rysunku jest kilka powierzchni, kliknij powierzchnię, której ma dotyczyć analiza regionu zlewni, lub naciśnij klawisz Enter, aby wybrać powierzchnię w oknie dialogowym Wybierz powierzchnię.
 9. Określ położenie zlewni. Współrzędne skopiowane w punkcie 2 można wkleić lub kliknąć odpowiednie położenie.

  Na rysunku pojawi się obwiednia regionu zlewni, a w wierszu polecenia zostanie wyświetlone pole powierzchni regionu.

 10. Powtórz czynności opisane w punkcie 11 dla innych współrzędnych lub położeń.

Wstążka

Karta Analiza panel Dane terenuZlewnie Obszar zlewni

Wiersz polecenia

CatchmentArea

Okno dialogowe