Glosář > 
Slovníček pojmů
 
 
 
2D křivka

Křivka se všemi vrcholy ve stejné výšce.

3D křivka

Křivka s vrcholy v různých výškách.

3D plocha

3D plocha je objekt aplikace AutoCAD, který reprezentuje povrch plochy se třemi nebo čtyřmi stranami, která může mít každý vrchol v různé výšce. Můžete prohlížet TIN (Model povrchu založený na nepravidelné trojúhelníkové síti – Triangulated Irregular Networks) jako 3D plochy. S použitím příkazu STÍNOVAT můžete stínovat 3D plochy. S použitím příkazu RENDROVAT můžete rendrovat 3D plochy. Viz také povrch TIN.

A

Změna spádu.

A.A.S.H.T.O.

American Association of State, Highway, and Transportation Officials.

akr

Plošná míra: 160 čtverečních tyčí, 4 840 čtverečních yardů, 43 560 čtverečních stop.

astronomický azimut

Azimut odvozený ze zaměření slunce a zaměření hvězd.

azimut

Úhel ve směru pohybu hodinových ručiček, měřený od referenčního meridiánu. Rovněž známý jako severní azimut. Může se pohybovat v rozmezí od 0 do 360 stupňů. Záporný azimut je převáděn na hodnotu ve směru pohybu hodinových ručiček.

BC:L

Začátek oblouku.

BFS

Začátek plného dostředného sklonu.

BNC

Začátek základního střechovitého sklonu.

BNS

Začátek základního sklonu krajnice.

BOA

Začátek trasy.

bod napojení oblouk-tečna

(PT) Bod, kde se oblouk stýká s tečnou.

bod napojení tečna-oblouk

(PC) Bod, kde je z tečny vytažen oblouk.

bod povinné spojnice

Bod, který je zahrnut v definovaném seznamu vrcholů povinné spojnice.

bod spádu

Bod v diagramu hmotnice, ve kterém mají být nastaveny hmotnice přechodů od výkopu k násypu. Pokud se volná hmotnice měří od bodů spádu, je tímto bodem nejvyšší bod (nebo nejnižší, pokud je pod linií vyrovnání). Viz také linie vyrovnání, linie hmotnice.

bod vyrovnání

Bod, ve kterém hmotnice protíná linii vyrovnání (staničení, v němž je objem výkopu a násypu rovnocenný). Viz také linie vyrovnání, linie hmotnice.

bod výšky

Bod, který označuje změnu výšky, ale nepřeruší vodorovnou geometrii.

body COGO

Objekty bodu, které jste vytvořili s pomocí příkazů vytvoření bodu nebo import bodu. Body COGO se v této dokumentaci uvádí prostě jako „body“. Data asociovaná s tímto bodem, jako číslo bodu, souřadnice Y a souřadnice X se uvádějí jako vlastnosti. Viz také vlastnosti.

BP

Začátek trasy.

BP:STA

Počáteční bod trasy.

BREAK

Lom v podélném spádu.

BVC

Vrchol výškového polygonu tečna-oblouk

BVCE

Výška vrcholu výškového polygonu tečna-oblouk

BVCS

Staničení vrcholu výškového polygonu tečna-oblouk

BVP

Začátek profilu.

četnost výskytu

Časové období, které představuje interval, ve kterém se vyskytují události typu velké bouřky, apod. Slouží k výpočtu různých metod řízení toku v potrubní síti nebo v systému kanalizace.

chráněný bod

Bod projektu, který nelze zkontrolovat a tím pádem ani upravit.

cílová linie
čitelný v půdorysu

Text, který lze snadno číst v normálním topografickém náhledu, který je umístěn pod úhlem menším než 270 stupňů a větším než 90 stupňů. Rovněž se nazývá pravé čtení.

COGO

Geometrie souřadnic

Crandallovo pravidlo

Pravidlo vyčíslení polygonového pořadu, ve kterém jsou všechny úhlové chyby rozděleny po celém polygonovém pořadu a všechna nastavení v polygonovém pořadu vyplývají z úprav vzdáleností polygonového pořadu. Úprava vzdálenosti provedená pro každé rameno je taková, že součet čtverců je minimální.

Korekce odpovídají závěrovým chybám, což předpokládá, že závěrové chyby jsou náhodné a normálně rozdělené. Předpokladem je, že všechny úhlové chyby byly upraveny před rutinou úpravy.

CS

Průsečík oblouk-přechodnice Vizspojení oblouku a přechodnice.

CS_LRB:L

Velký poloměr složené přechodnice na začátku.

CS_LRE:STA

Velký poloměr složené přechodnice na konci.

CS_SRB:L

Malý poloměr složené přechodnice na začátku.

CS_SRE:STA

Malý poloměr složené přechodnice na konci.

další čítač

Další dostupné číslo v posloupnosti. Použito v šabloně názvu.

datová zkratka

Objekt, který může vytvářet datové reference mezi výkresy v projektu Datové zkratky se nepoužívají u projektů aplikace Vault.

datový proužek

Grafický rámec, který je asociován s objektem zobrazení profilu nebo objektem zobrazení příčného řezu. Datový proužek obsahuje poznámky pro zobrazení profilu nebo zobrazení příčného řezu a rovněž pro nadřazené směrové vedení trasy. Některé obecné poznámky zahrnují výšková data, staničení a hloubku výkopu/násypu.

datový sběrač

Zařízení, které zeměměřiči používají k automatickému záznamu měřených dat shromažďovaných v terénu. Hrubá zeměměřická data lze pak stáhnout a převést do souboru měřického zápisníku, který používá formát Zeměměřičství Command Language, nebo do souboru LandXML, který k popisu zeměměřických dat používá schéma LandXML. Zeměměřiči pak mohou importovat tento soubor k vytvoření bodů v databázi a polygonů ve výkresu.

definiční seznam

Seznam, který obsahuje všechny operace, prováděné na povrchu. Zapnutím a vypnutím položek v seznamu můžete upravit povrch, vrátit jej do předcházejícího stavu, a podobně.

Delaunayova triangulace

Metody výpočtu, použité k vytvoření sítí TIN. Při dané skupině datových bodů poskytuje Delaunayova triangulace skupinu čar spojujících jednotlivé body s jejich přirozenými sousedy.

délka rozhledu

Vzdálenost měřená do bodu, kdy se přibližující vozidlo dostane do zorného pole před řidičem na směrově nerozdělené silnici. Používá se k výpočtu vertikálních vrcholových oblouků.

délka rozhledu pro zastavení

Vzdálenost, potřebná pro bezpečné zastavení vozidla, jedoucího návrhovou rychlostí, aby se zamezilo kolizi s jinými nepohyblivými objekty, které tvoří překážku v jízdní dráze.

délkově vážená distribuce

Svislé přizpůsobení, které rozdělí svislou závěrovou chybu na každou linii ve stejném poměru, v jakém je délka této linie k celkové délce polygonového pořadu.

DEM (digitální výškový model)

(Digitální výškový model) Pole výšek vztažených na horizontální rastr s pravidelnými mezerami.

diferenční způsob výpočtu objemu povrchu plochy podle rastru

Diferenciální povrch vyjádřený v rastru na základě uživatelského základního a srovnávacího povrchu. Rastrová metoda výpočtu objemu měří rozdíl ve výšce mezi dvěma povrchy ve všech křižovatkách v uživatelsky definovaném rastru.

DleBlok

Nastavení, které určuje, že komponenta objektu dědí barvu nebo typ čáry, asociovaný s objektem nebo blokem, který jej obsahuje.

DleHlad

Nastavení, které určuje, objekt nebo komponenta objektu dědí barvu nebo typ čáry asociovaný s přiřazenou hladinou.

dokončení polí

Proces stanovení konektivity linie a oblouku mezi body vyměřenými v poli, které mají stejný název prvku v rámci kódu bodu. Tento proces rovněž přiřadí symboly k bodovým prvkům na základě názvu prvku v rámci kódu bodu.

EC:STA

Konec oblouku.

EDM

Elektronické zařízení na měření vzdálenosti, které měří obousměrnou dobu průchodu pulzního signálu, ze které se vypočte vzdálenost.

EFS

Konec plného dostředného sklonu.

EGL

Niveleta energie.

elipsa chyby

Eliptická oblast, která zobrazuje interval spolehlivosti nastaveného bodu. Když je například spolehlivost nastavena na 99 %, můžete si být na 99 % jisti, že vypočtená elipsa obsahuje skutečné umístění bodu.

ENC

Konec základního střechovitého sklonu.

ENS

Konec základního sklonu krajnice.

EOA

Konec trasy.

EP

Konec trasy.

EP:STA

Koncový bod trasy.

EVC

Vrchol výškového polygonu oblouk-tečna

EVCE

Výška vrcholu výškového polygonu oblouk-tečna

EVCS

Staničení vrcholu výškového polygonu oblouk-tečna

EVP

Konec profilu.

Explicitní vrchol směrového polygonu

Bod, kde se protínají dvě pevné tečny v horizontální trase. Viz také bod průsečíkumyšlený průsečík.

Generátor součástí

Nástroj parametrického modelování k vytvoření a úpravě sady dílů potrubní sítě (potrubí a tvarovky šachet), které jsou k dispozici v katalogu součástí potrubní sítě.

geodetická

Nejkratší čára mezi dvěma body na povrchu, přímka nebo oblouk z jednoho bodu podél elipsoidu do druhého.

geodetický

Základní vztah k Zemi, který zohledňuje zakřivení povrchu Země na úrovni mořské hladiny. Například geodetická vzdálenosti je vzdálenost nebo úhel, kde se zohledňuje zakřivení Země oproti vzdálenosti a úhlu, naměřenému na ploché papírové mapě.

geometrie parcely

Geometrie parcely hlásí, jak přesná jsou vaše zaměření úhlu a plochu uzavřených polygonů. Geometrii parcely můžete analyzovat u otevřeného nebo uzavřeného polygonu, který byl nakreslen pomocí úhlů. Protože je přesnost polygonu založena na přesnosti vašeho měření úhlů, je s takovým polygonem spojována nějaká velikost chyby uzávěru. Čím je větší je přesnost, kterou používáte, tím menší bude chyba. Naopak, když kreslíte polygon mezi známé souřadnice, není zapotřebí provádět analýzu geometrie parcely, protože nebude existovat žádná chyba.

Geometrie parcely hlásí přesnost a matematickou uzávěru založenou buď na zdání směrníku a vzdálenosti uzavřeného polygonu nebo pro otevřený polygon mezi dvěma známými body. Přesnost geometrie parcely je založena na přesnosti, kterou používáte k jejímu výpočtu. Pokud například používáte data, která jsou zaokrouhlena na nejbližší stopu, pak jsou výsledky méně přesné, než když použijete data zaokrouhlená na nejbližší setinu stopy.

grady

Systém úhlových mír, kde se jeden grad rovná 1/100 úhlu 90° nebo 360° = 400 gradů.

grafický symbol bodu
hektar

Plošná míra, která se zpravidla vztahuje k pozemku, 10 000 metrů čtverečních nebo asi 2,47 akrů.

HGL

Linie hydraulického spádu

hlavní bod přechodnice-tečna

(PT) Bod, kde přechodnice protíná tečnu.

hmotnice

Objem vyhloubených materiálů krát vzdálenost, o kterou má být přesunut. Diagram hmotnice představuje vizuální vyjádření kumulativních výkopů a násypů objemů materiálů v projektu. Diagramy hmotnice (spolu se souhrny zemního tělesa) představují primární nástroj smluvní strany pro realizaci zemních prací. Viz také přebytečný volný materiál, přebytečně dopravovaný materiál.

hodnoty pro odstranění vrcholů

Nastavení použitá k omezení přebytečných bodů podél vrstevnic ignorováním vrcholů vrstevnic, které jsou blízko sebe nebo podél přímky. Při větší vzdálenosti a větším úhlu odchylky bude odstraněno větší množství bodů.

horizont

Osa, okolo které se otáčí záměr teodolitu nebo nivelačního přístroje, když se pohybuje svisle. Osa otáčení kolmá k vertikální ose.

HP

Horní bod.

hranice

Viditelné hranice povrchu. Ohraničení může být definováno z hranice nebo může být výsledkem definované hranice a postupů, provedených na povrchu, jako je například postup Zrušit čáru (v povrchu se vytvoří otvor). Pokud není hranice na povrchu definována, vnější ohraničení je vždy definováno jako rozsah triangulace povrchu.

hranice

Tři druhy uzavřených křivek omezující plochu zobrazení digitálního modelu terénu. Nejobvyklejší jsou vnější hranice povrchu, vytvořené přímo vně okrajů skupiny referenčních bodů, eliminující nežádoucí interpolace napříč prázdným prostorem tam, kde má povrch konkávní tvar. Rovněž jsou použity následující dva typy vnitřní hranice prostoru: skrýt hranice pro vyražení otvorů v povrchu (například průmět budovy) nebo ukázat hranice pro vytvoření menších povrchů vyloučením ploch, které spadají mimo hranice.

hranice povrchu

Vizhranice.

hranice silničního pozemku

Území vyčleněné ke stavbě trasy. Hranice silničního pozemku jsou obvykle vymezeny hranicemi pozemků majitelů sousedících se staveništěm.

Hranice silničního pozemku

Viz hranice silničního pozemku.

hranol

Skleněný reflektor s ploškami používaný k vracení signálu z EDM, pomocí něhož může EDM určit vzdálenost od odrazového bodu.

hrubý popis

Původní popis bodu před kopírováním vlastností klíče popisu. Často odpovídá popisu bodu zadanému v terénu geodetem.

index

Jedinečný identifikátor výkresového objektu použitý jako reference v rámci softwaru. Uživatelé normálně nemusí o indexech vědět, pokud nepoužívají editor datových zkratek.

interval utajení

Ve statistice se jedná o oblast nebo plochu, která má známou pravděpodobnost, že bude obsahovat náhodný vzorek. V zeměměřictví znamená 95% interval utajení znamená, že si zeměměřič může být z 95% jist, že bod nebo měření leží v oblasti nebo v určených parametrech.

inverze

Výpočet zpětné analýzy na uzavřeném polygonu určí směrníky a vzdálenosti mezi souřadnicemi a vykáže plochu. Protože k určení rohů používáte přesná čísla (souřadnice), nebude hlášena žádná chyba uzávěry.

jazyk zeměměřických příkazů

Jazyk, který můžete použít buď s datovým sběračem nebo když zadáváte zeměměřická data ručně. Tento jazyk popisuje zeměměřická měření. Můžete například použít příkaz AD [VA] k zadání úhlu, vzdálenosti a svislého úhlu.

jednoduchá přechodnice

Přechodnice poskytující hladký přechod mezi tečnou konečného poloměru a křivkou konečného poloměru. Viz také klotoida, složená přechodnice.

jižní azimut

Azimuty jižně od rovníku jsou odkazovány přímo na jih ve směru hodinových ručiček

K

Koeficient oblouku.

kapka vody

Cesta nakreslená s použitím 2D nebo 3D křivky, která představuje stékající vodu.

karta Nastavení

Součást položky Prostor nástrojů, která se používá pro přístupu ke stylům různých typů objektů, včetně popisků objektů a tabulek. Viz také karta Prospektor.

karta Prospektor

Část položky Prostor nástrojů, kde provádíte přístup do výkresu a objektů projektu. Objekty jsou uspořádány do stromu nebo hierarchie se složkami a podsložkami, která vás provádí standardním způsobem jako program Průzkumník Windows. Viz také karta Nastavení.

karta Zeměměřičství

Karta v pracovním prostoru, která umožňuje přístup a správu zeměměřického nastavení, zeměměřických databází a zeměměřických projektových dat.

katalog součástí

Soubor xml, který obsahuje definice pro trojrozměrné parametrické tvary objektů potrubí a stavebních objektů, použitých v potrubních sítích.

klasifikace uživatelem definovaných vlastností

Způsob sdružení uživatelem definovaných vlastností do logických kategorií.

klenba

Databáze, která je spravována aplikací Autodesk Vault.

klíče popisu

Metoda převedení popisů na pomoc při standardizaci dat bodu, když jsou použity různé zdroje dat. Například všechny popisy EROAD, EPAVE, ERD a EDGEROAD lze převést na popis EOP. Možnosti hladina, styl bodu a styl popisku bodu mohou výrazně pozvednout automatické generování základního půdorysu a celkovou organizaci výkresu.

klopení vozovky

Změna příčného sklonu nebo ‚náklonu‘ na horizontálním oblouku, která pomáhá vozidlu jedoucímu po oblouku vyrovnat odstředivou sílu.

klotoida

Přechodnice, v níž je zakřivení lineární funkcí délky přechodnice, takže stupeň zakřivení je nulový, když protíná s tečnu a pak se zvyšuje a kopíruje zakřivení přilehlého oblouku. Viz rovněž složená přechodnice, jednoduchá přechodnice.

kód pole

Syntaxe, která odpovídá předem definované konvenci v zeměměřické aplikaci. Kódy pole jsou přiřazeny ke každému zeměměřickému bodu pro automatizaci přiřazení vlastností bodu a linie a určení konektivity skici.

kódy bodů

Sada standardních kódů, které definují zobrazení a chování propojení použitých v podsestavách.

kódy spojení

Sada standardních kódů, které definují zobrazení a chování spojení použitých v podsestavách.

kódy tvarů

Sada standardních kódů, které definují zobrazení a chování tvarů použitých v podsestavách.

kolimace

Postup nastavení čáry zaměření nebo objektivu optického přístroje tak, aby byl správně umístěn na základě jiných částí přístroje.

komponenta popisku

K vytvoření stylu popisku se používá blok, směrová šipka nebo značka zaškrtnutí. Styly popisků mohou být složeny z více komponent popisku.

konstanta hranolu

Vzdálenost mezi bodem svislice a bodem odrazu v hranolu.

konstrukční geometrie

Nepřipojené části geometrie parcely nebo trasy. Pokud například použijete metodu tečna-tečna a vytvoříte více připojených čar, bude celá vyřešena celá funkce a vlastnosti zobrazení se budou řídit stylem objektu. Pokud vytvoříte nějaké propojené čáry a potom přidáte čáru, která nebude připojená, výsledkem bude část konstrukční geometrie.

kontextová nabídka

Nabídka, která se zobrazí, když vyberete objekt a klepnete na něj pravým tlačítkem myši. Kontextové nabídky zobrazí pouze příkazy vzhledem k objektu, který jste vybrali.

kontrola kolize (interference)

Funkce aplikace AutoCAD Civil 3D dostupná pro potrubní sítě, která umožňuje určit, zda spolu části potrubní sítě (potrubí a stavební objekty) fyzicky nekolidují nebo se podle předdefinovaných kritérií těsné blízkosti nenacházejí příliš blízko sebe.

kontrola návrhu

Uživatelem definovaný výraz k ověření, zda entita odpovídá minimálním standardům návrhu vytvořeným pro trasu nebo objekt profilu. Kontroly návrhů lze definovat pro různé typy entit, jako jsou čáry, oblouky a přechodnice. Je třeba ji uložit do sady kontrol návrhu, aby bylo možné ji použít u trasy nebo profilu. Viz také sada kontrol návrhu.

kontrolní region

Region, který je definován použitím kritérií zemního tělesa na průmět. Průmět může mít jeden region po celé své délce nebo může být rozdělen na řadu kontrolních, přechodových a prázdných oblastí. Viz také průmět.

koridor

Jakákoli dráha, jejíž délka a umístění je obvykle řízena jedním či více horizontálními a výškovými vedeními trasy. Příkladem jsou vozovky, železniční tratě, silniční komunikace, kanály, příkopy, vedení inženýrských sítí nebo letištní dráhy.

krigování

Metoda vyhlazování povrchu, která využívá známé hodnoty a semivariogram k určení neznámých hodnot. Na základě použitého semivariogramu jsou známým hodnotám přiřazeny optimální váhy pro výpočet neznámých hodnot. Protože se variogram mění se vzdáleností, váhy závisí na známém vzorovém uspořádání.

křižovatka

Bod, kde se dvě nebo více čar, oblouků, polygonů nebo objektů spojuje nebo protíná do dvojrozměrného nebo trojrozměrného prostoru.

kvadrant

Jeden z řezů, vzniklý rozdělením kruhu na čtyři stejné části. Kvadrant 1 je SV roh a kvadranty 2, 3 a 4 pokračují ve směru pohybu hodinových ručiček okolo kompasu. Na směrníky se obvykle odkazuje podle čísla kvadrantu.

L

Vlevo.

lať

Štíhlá dřevěná nebo kovová tyč označená některým typem jednotek, používaná k měření výšky nebo vzdálenosti.

LB:L

Začátek úsečky.

LC

Nulový příčný sklon poloviny vozovky.

LE:STA

Konec úsečky.

linie hmotnice

Čára označující vyvážení mezi výkopem a násypem v diagramu hmotnice. Pokud je linie hmotnice nad linií vyrovnání, označuje materiál k vyjmutí. Je-li pod linií vyrovnání, označuje objem, který má být vyplněn. Viz také linie vyrovnání, hmotnice.

linie hydraulického spádu

Linie v potrubní síti nebo v kanalizaci, která představuje výškový spád a tlakový spád v každém bodu podél systému.

linie odstupu

Uzavřený polygon, který je výsledkem odsazení a protnutí každého segmentu vlastní vzdáleností předního/bočního/zadního odstupu. Vnější část linie odstupu obvykle představuje plochu, kde nejsou povoleny trvalé stavební prvky.

linie paty svahu
linie svahování

Čára, vyznačující nulovou čáru výkopu nebo násypu v oblasti práce. Pro objekty zemních těles to představuje cílovou linii vytvořenou zemním tělesem pro určený povrch, vzdálenost nebo výšku.

linie vyrovnání

Linie v hmotnici, ve které bude vyrovnán výkop a násyp. Viz také linie hmotnice.

LP

Dolní bod.

LSM

Sklon krajnice = sklon jízdního pruhu.

MAN

Ručně.

mapování logického názvu

Postup mapování logických názvů v podsestavách na aktuální názvy objektů aplikace AutoCAD Civil 3D.

maska

Polygony, které slouží k maskování viditelných částí povrchu.

maskování

Postup skrývání objektů tak, že text může být umístěn přes ně v prázdné ploše. Maskování zajišťuje čitelnost textu bez zničení objektů pod ním.

materiálová jáma

Jáma je vytvořena ve staničení podél trasy a poskytuje materiál, který má být použit jako násyp u diagramu hmotnice. Viz také staveniště.

měřický zápisník

Trvalý detailní záznam, který si pořizuje zeměměřič ze všech zaměření, prováděných v terénu. Soubor měřického zápisníku (s příponou *FBK) v aplikaci AutoCAD Civil 3D, který může být použit jako zdroj měřických dat.

místní kopie

Kopie výkresu projektu, který je umístěn v místní složce uživatele, na rozdíl od hlavní kopie v databázi projektu Vault. Také odkazuje na kopii bodu projektu, který existuje v místním výkresu.

místní souřadnice X

Souřadnice X, která je založena na předpokládaném geodetickém horizontálním základním bodu, na rozdíl od souřadnice rastru X, která je založena na globální souřadnicové zóně. Viz také souřadnice rastru X.

místní souřadnice Y

Souřadnice Y, která je založena na předpokládaném geodetickém horizontálním základním bodu, na rozdíl od souřadnice rastru Y, která je založena na globální souřadnicové zóně. Viz také souřadnice rastru Y.

místní výška

Souřadnice výšky, která je založena na předpokládaném geodetickém vertikálním základním nebo referenčním bodu, na rozdíl od skutečné hodnoty globální výšky.

množství odstranění

Analýza podrobných požadavků na výkop a násyp podél trasy. Zpráva o množství odstranění poskytuje informace o celkovém objemu materiálu požadovaném pro vytvoření povrchu upraveného terénu, včetně postupu výkopu existující zeminy a vyplnění jiným materiálem, například hrubým štěrkem.

model objektu

Výchozí systém spojů a závislostí mezi objekty. V modelu objektu mohou být změny v jednom objektu automaticky přeneseny na všechny objekty s ním asociované.

model objemové plochy založený na nepravidelné trojúhelníkové síti TIN

Rozdílový povrch, vytvořený ze složení bodů, na základě základního a srovnávacího povrchu. Rovněž znám jako rozdílový povrch.

modifikátor

Vzorec pro formátování hodnot pole vlastností, například desetinné přesnosti pro plochu. Můžete použít předdefinované modifikátory, jako jsou akry, stopy a metry nebo můžete definovat vlastní modifikátor. Viz také pole vlastností.

mozaika

Reprezentace oblouků pomocí krátkých přímých úsečkových segmentů.

Myšlený vrchol směrového polygonu

Vypočtený vrchol směrového polygonu (PI) na oblouku nebo skupině oblouků trasy. Myšlený vrchol směrového polygonu označuje, kde by se tečny protnuly, kdyby byly prodlouženy směrem ven. Viz také bod průsečíkuExplicitní vrchol směrového polygonu.

náhled profilu

Objekt, který spravuje grafické zobrazení objektů profilových dat ve výkresu. Profilový pohled je v zásadě graf se dvěma primárními osami: osa x reprezentuje horizontální vzdálenost podél odkazované horizontální trasy (nebo jiné lineární funkce). Osa y reprezentuje výšky. Objekty profilových pohledů mohou rovněž zahrnovat komponenty zobrazení rastru a datových proužků.

nastavení

Postup, který odstraní nekonzistence z matematického modelu měřených pozorování, jako jsou úhly a vzdálenosti.

nastavení

Knihovna vlastností a stylů, které jsou použity na objekt.

nastavení

Nastavení přístroje, která jsou definována v zeměměřické databázi.

návrh dle kritérií

Průběh spojení standardů používaných agenturami s trasou nebo profilem. Standardy agentur, které jsou typicky založeny na požadavcích na klopení vozovky a rychlosti návrhu, jsou součástí přizpůsobitelného souboru kritérií návrhu.

Soubor může také určovat projektové standardy pro automatické přidávání rozšíření k trasám s dynamickým odsazením.

Pokud je vytvořena trasa nebo objekt profilu, je možné asociovat standardy ze souboru kritérií návrhu s trasou nebo objektem a zajistit tak, že vodorovná a svislá křivka odpovídají minimálním standardům. Pomocí uživatelem definovaných kontrol návrhů lze označit a vykazovat standardní odchylky. Viz také soubor kritérií návrhu.

návrhová linie

Objekt, ve kterém příkazy zemního tělesa mohou rozeznat a použít jako průmět. Obvykle čára, která vyznačuje některou významnou funkci ve výkresu, například hřebenovou linii nebo dno prohlubně. Viz také průmět.

návrhová linie koridoru

Komponenta objektu koridoru. Vytvořena spojením kódů bodů podsestav z jednoho staničení na druhé.

nedestruktivní Povinná spojnice

Povinná spojnice, kterou neprotínají triangulační čáry v TIN. Namísto toho jsou do povinné spojnice přidány nové vrcholy na průsečících jednotlivých linií TIN a povinné spojnice. Nové body tvoří nové trojúhelníky povrchu. Je to užitečné, když nechcete, aby byla výška povrchu interpolována uvnitř plochy, o níž víte, že má konstantní výšku.

nejmenší čtverce

Metoda vyčíslení polygonového pořadu, ve které jsou čtverce rozdílů mezi neupravenými a upravenými měřeními (úhly a vzdálenosti) sečteny a redukovány na minimum. Tato metoda používá specifikace chyb v aktuálním nastavení zařízení k určení očekávaného zdroje chyb a příslušně zváží jednotlivá měření.

neřídicí bod

Body vytvořené s jedinečným identifikátorem a souřadnicí X a Y (nebo zeměpisnou šířkou a délkou) a volitelnou výškou a popisem. Neřídicí bod představuje bod, jehož umístění je určeno měřením redukované souřadnice (N, E, Z), což je například bod vytvořený pomocí zeměměřického příkazu NE SS. Neřídicí bod není spojen s žádným jiným zeměměřickým měřením a není ovlivněn síťovou analýzou, stále se však nachází v kontextu zeměměřické sítě. Neřídicí body se přidávají do zeměměřické databáze a jsou spravovány v rámci pojmenované zeměměřické sítě. Neřídicí body se mohou přeměnit na řídicí body, když na bod odkazujete jako na řídicí bod pro vytvoření polygonového pořadu, nebo na tento bod odkazujete jako na nastavení pro provádění měření u jiných bodů s možností ovlivnit umístění během analýzy.

nivelační lať

Technika měření vzdálenosti pomocí latě a nivelačního přístroje.

niveleta
niveleta energie

Linie v potrubní síti nebo v kanalizaci, která představuje celkovou dostupnou energii v systému (potenciální energie nebo statický hydraulický spád plus kinetická energie nebo rychlostní spád).

niveleta profilu
objekt

V aplikaci AutoCAD Civil 3D jde o prvek ve výkresu, například povrch, který může udržovat vztah s jinými objekty.

objekt potrubí

Typ objektu, použitý pro vizuální reprezentaci potrubí v potrubní síti, jako je kruhové, obdélníkové nebo vejčité potrubí.

objekty projektu

Objekty, které existují v projektovém výkresu a byly označeny jako sdílené, což znamená, že k nim mají ostatní přístup. Viz také objekty výkresu.

objemová plocha

Povrch, který tvoří objemy vypočtené metodou rastru (rozdílové) nebo TIN (složené). Povrch je vytvořen ze dvou povrchů, které tvoří vrstvu. Výškové hodnoty objemové plochy jsou ve skutečnosti rozdíly mezi dvěma povrchy. Například v bodu 1000,1000 má spodní povrch výšku 100 a horní povrch má výšku 150. Výška bodu 1000,1000 na objemové ploše je rozdíl mezi dvěma povrchy, který má hodnotu 50.

oblast povodí

Plocha, z níž se vlévá voda do jezera, vodního toku nebo drenážního systému.

obsazený bod

Bod ve smyčce polygonového pořadu, kde je nastaven zeměměřický přístroj a jsou zaznamenávána zaměření.

obtokový cílový objekt

Část potrubní sítě, kterou uživatel označil tak, aby fungovala jako cílový objekt pro obtokové proudy, kam se provést nasměrování.

odkaz aplikace Vault

Typ odkazu na data mezi výkresy v projektu aplikace Vault.

odkaz na data

Kopie objektu z jiného výkresu pouze ke čtení. Odkazovaný objekt může být použit ve více výkresech a stylizován místně. Po aktualizaci oficiální kopie objektu budou výkresy, které na něj odkazují, upozorněny na možnost aktualizovat místní kopii. Aplikace AutoCAD Civil 3D používá dva typy odkazů na data: datové zkratky a odkazy aplikace Vault. Oba typy mohou odkazovat na povrchy, trasy, profily, potrubní sítě a skupiny zobrazení rámců.

odkazovaný text

Komponenta popisku, která obsahuje odkazy na další objekty aplikace AutoCAD Civil 3D.

odsazená trasa

Dynamická trasa vytvořená ve vzdálenosti odsazení od jiné trasy, například hrana komunikace odsazená od osové trasy. Geometrii odsazené trasy není možné upravit přímo, ale dynamicky reaguje na úpravy nadřazené trasy.

odsazení EDM

Svislá vzdálenost od středu rozsahu do středu EDM. AutoCAD Civil 3D používá tuto hodnotu k výpočtu vzdálenosti.

odsazení hranolu

Svislá vzdálenost mezi cílovým bodem teodolitu a optickým středem reflektoru.

odsazení přední části parcely

Uživatelem definovaná délka, která se používá k odsazení definice aktuální přední části parcely dovnitř parcely, která se dělí. Pokud se použije odsazení přední části parcely, pak na odsazení přední části parcely se použije minimální délka přední části parcely namísto samotné přední části parcely.

odstranění nadbytečných bodů

Odstranění bodů podél vybrané křivky, reprezentující vrstevnici. Hodnoty pro odstranění vrcholů určují množství odstraněných vrcholů. Odstranění nadbytečných vrcholů je možné použít ke snížení množství informací o vrcholech převzatých z vrstevnic, které nemusí být pro generování přesného povrchu nezbytné. Viz také hodnoty pro odstranění vrcholů.

odstup boční linie

Vzdálenost odsazení od segmentů boční části parcely k linii odstupu.

odstup přední linie

Vzdálenost odsazení od segmentů přední části parcely k linii odstupu.

odstup zadní linie

Vzdálenost odsazení od segmentů zadní části parcely k linii odstupu.

od základny

Viz průmět.

ohraničení povrchu

Vizhranice.

ohraničený objem

Způsob počítání objemů s použitím existujícího objektu aplikace AutoCAD (například křivky nebo polygonu) k vypočítání řezu, násypu a čistého objemu pro plochu ohraničenou tímto objektem.

okno prostoru nástrojů

Okno, které poskytuje objektově orientovaný náhled vašich technických dat. Prostor nástrojů je rozdělen do čtyř částí nebo karet: karta Prospektor, karta Nastavení, karta Zeměměřičství a karta Sada nástrojů.

omezení značky

Postup provádění měření v terénu a jejich převádění z trojrozměrných na dvourozměrné, aby mohla být měření použita v zobrazení půdorysu výkresu. Omezení značky například zahrnuje proces převodu svislých vzdáleností na vodorovné vzdálenosti.

oříznutí (povrchu)

Postup odstranění nežádoucích TIN linií z povrchu a tím odstranění trojúhelníků.

osa X

Lineární vzdálenost směrem na východ od severo-jižní linie, která prochází počátkem rastru. Ekvivalent souřadnice X v souřadném systému XYZ.

panel nástrojů rozložení

Plovoucí ukotvitelný panel nástrojů, který seskupuje projektové nástroje a nástroje úprav patřící objektu.

Panorama

Okno, které zobrazuje tabulku dat z objektů v knihovně, která je vybrána v položce Prostor nástrojů. Například pokud vyberete skupinu bodů, tabulka Panorama zobrazuje řádek pro každý bod.

parametry zemního tělesa

Parametry jako cílová a projekční metoda pro zemní těleso.

parcela

Oddělená část 2D plochy. Například pododdíl se skládá z řady parcel. Synonymum se slovem parcela.

parcela silničního pozemku

Parcela, která je vytvořena z trasy, které protíná původní nadřazenou parcelu.

PC

Průsečík tečna-oblouk. Vizhlavní bod tečna-kružnice.

PCC

Průsečík složený oblouk-oblouk.

pevná entita

Entita trasy s pevnou polohou, nemusí se nutně jednat o tečnu k jiné entitě pro definování její geometrie. Viz také plovoucí entita, volná entita.

plocha

Velikost plochy v horizontální rovině, uzavřené hranicemi libovolného polygonálního obrazce.

plocha

Trojrozměrný povrchový trojúhelník. Plocha je reprezentována buď objektem 3D plochy nebo objekty 3D čáry.

plocha 1

Měření úhlu, při kterém není záměr obrácen. Označuje se také jako přímá.

plocha 2

Měření úhlu, při kterém je záměr obrácen. Označuje se také jako inverzní nebo nepřímá.

plocha trojúhelníků

Dvojrozměrná (2D) plocha trojúhelníkových ploch, vypočtená ze souřadnic Y a X jednotlivých bodů trojúhelníku. Celková plocha trojúhelníků je součtem všech 2D trojúhelníkových ploch v hranicích prostoru.

plocha zemního tělesa

Plocha ohraničená průmětem, linií svahování a dvěma projekčními liniemi.

plovoucí entita

Entita trasy, která je tečnou k některé z dalších entit (předtím nebo potom) pro definování její geometrie. Viz také pevná entita, volná entita.

PO

Průsečík přechodnice-oblouk. Vizbod přechodnice-oblouk.

pododdíl

Nezušlechtěná plocha země, zaměřená a rozdělená na parcely za účelem prodeje.

podsestava

Objekt výkresu AutoCAD (Podsestava AECC) který definuje geometrii komponenty, použité v příčním řezu koridoru. Paleta nástrojů a katalog nástrojů aplikace AutoCAD Civil 3D poskytují řadu předkonfigurovaných podsestav, jako například jízdní pruhy, obrubníky, krajnice a příkopy.

polární souřadnice

Bod vytvořený s jedinečným identifikátorem vyplývající z relativních měření (například úhly, vzdálenosti, svislé úhly nebo výšky cílového bodu) převzatý ze zeměměřického stanoviště nebo nastavení určený k umístění bodu, který nebude používán jako základna pro rozšíření vyměřování. V jednom stanovišti (nastavení) ve smyčce polygonového pořadu lze například zaměřit body pro kamenné zdi, stromy, budovy nebo mokřiny.

pole vlastností

Zástupci v popiscích, které mají obsah, například text nebo grafiku, vedle modifikátorů formátu, jednoznačných pro konkrétní objekty. Pole vlastností mohou být pojmenována a jejich hodnoty definovány podle funkce, s níž jsou asociovány. Viz také modifikátor.

polygon

Speciální skica vytvořená automaticky ve výkresu, když importujete měřický zápisník obsahující data polygonu. Při použití příkazů aplikace AutoCAD Civil 3D se vytvoří také zeměměřičský polygon. Hladiny pro polygony můžete řídit pomocí předpon polygonů.

polygonový pořad

Metoda geodetického měření, ve které délka a směry úseček mezi body na Zemi jsou získány podle nebo z terénních měření a je použita v určení poloh bodů.

Uzávěr polygonového pořadu pro uzavřené nebo otevřené smyčky je rozlišen zaměřením do řídicího bodu (pevného nebo známého). Uzavřený polygonový pořad začíná a končí ve stejném řídícím bodu. Otevřený polygonový pořad se uzavírá v jiném řídícím bodu než počátečním.

potrubní síť

Objekt potrubní sítě spravuje knihovnu potrubních a stavebních objektů použitých k reprezentaci potrubní sítě ve výkresu.

povinná spojnice

Čára použitá ke spojení referenčních bodů reprezentujících oddělené objekty povrchu, jako je linie žlábku, hrana povrchu vozovky, pata svahu, osa trasy silnice nebo proudnice příkopu nebo vodního toku. Když je definována povinná spojnice, triangulace povrchu musí nejprve sledovat povinné spojnice umístěním triangulačních hran, shodných se segmenty povinné spojnice. To zajišťuje přesné zobrazení funkce v modelu. Pak se provede zbytek interpolace na základě přiblížení. Povinné spojnice jsou obvykle kritické pro vytvoření přesného modelu povrchu. Je to interpolace dat, a ne data jako taková, co udává tvar modelu. Viz také nedestruktivní povinná spojnice.

povinná spojnice stěny

Povinná spojnice, která reprezentuje objekty povrchu, jako jsou opěrné zdi, obrubníky, mostní pilíře atd.

povinná spojnice – výšky z bodů

Povinná spojnice, která je nakreslena jako oblouk bez uchopování k bodům ve výkresu. Souřadnice Y, X a výšky vrcholů povinné spojnice jsou určeny z nejbližšího bodu obsaženého v datech bodů povrchu po generování povrchu.

povinný bod průchodu

Bod na cestě přímky nebo oblouku, často používaný k definování trasy. Povinný bod průchodu na oblouku lze použít jako uzel k řízení polohy oblouku. Pokud je však trasa upravována, její geometrie musí procházet povinným bodem průchodu.

povodí

Záchytné oblasti na dešťovou vodu, které jsou nakresleny jako plochy odvodnění tvořící odtok. Základní průtok ve vodním toku rovněž obvykle pochází ze stejné plochy.

povrch

Síť výškových dat (buď TIN nebo Rastr). Body povrchu jsou spojené buď do trojúhelníků nebo do rastru, který se pak použije k interpolaci vrstevnic a k vytvoření profilů a příčných řezů. Povrch reprezentuje podmínku terénu v určitém čase nebo událost.

povrch koridoru

Komponenta objektu koridoru. Triangulace povrchu je vytvořena z bodů podsestav koridoru a kódů spojnic.

povrch vyjádřený v rastru

Typ povrchu, vytvořený ze souboru DEM nebo SDTS nebo exportovaný ze souboru LandXML. Povrch vyjádřený v rastru se skládá ze vzorového pole výšek pro řadu poloh terénu v pravidelně vzdálených intervalech.

pravidlo kompasu

Korekce odpovídající závěrové chybě, která předpokládá, že závěrové chyby jsou z valné části způsobeny chybami v zaměřených úhlech i chybami v změřených vzdálenostech. Pokud se jedná o tuto situaci, použijte možnost pravidla kompasu.

pravidlo přechodu

Metoda vyčíslení polygonového pořadu, v níž se předpokládá, že závěrové chyby jsou způsobeny méně chybami v zaměřených úhlech než chybami v naměřených vzdálenostech. Korekce jsou rozloženy podle poměru zeměpisné šířky a odchylky každého ramene polygonového pořadu do součtů zeměpisné šířky a odchylek celého polygonového pořadu. Jestliže se předpokládá, že závěrové chyby jsou přiměřeně menší v zaměřených úhlech než v naměřených vzdálenostech, použijte možnost Pravidlo přechodu.

pravidlo projektu

Sada automatických vazeb pro některé objekty ve výkresu, které jsou vynuceny použitím určitého stylu. Například pokud vymezujete trasu, můžete zadat pravidlo pro poloměr oblouku.

prázdná oblast

Oblast podél návrhové linie, kde nebylo použito modelování zemního tělesa, která tvoří mezeru v zemním tělese.

prázdná šablona typických řezů

Zástupná šablona typických řezů, která se používá v průběhu vytváření objektu křižovatky, pokud odkazovanou šablonu typických řezů není možné najít. Prázdná šablona typických řezů obvykle neobsahuje žádné podsestavy kromě označeného bodu. Viz také sada šablon typických řezů.

PRC

Průsečík protisměrný oblouk-oblouk.

přebytečný materiál dopravovaný

Vyhloubený materiál, který musí být nastaven jako hmotnice za vzdáleností volné hmotnice. Viz také přebytečný volný materiálhmotnice.

přechodnice
přechodnice – oblouk

(PO) Bod, kde přechodnice protíná oblouk.

přechodová zóna

Plocha zemního tělesa, která spojuje kontrolní regiony po obou jejích stranách. Přechodová plocha nemá přiřazena žádná kritéria projektu.

přečnívající text

Pokud přetáhnete popisek ze svého původního bodu, lze změnit uspořádání textu popisku zadáním nastavení pro zarovnání textu, výšku textu a vztah k ohraničení

předmět

Prvek kritérií projektu zemního tělesa, který určuje, jak bude zemní těleso zachyceno. Předmětem může být povrch, absolutní výška, relativní výška nebo vzdálenost.

předmět zemního tělesa

Předmět zemního tělesa definuje, co budou projekční linie z návrhové linie ohraničovat. Tři možnosti výběru pro cíl jsou povrch, relativní nebo absolutní výška a vzdálenost. Viz také nulová čára.

přední část parcely

Segmenty parcely, které sousedí s hranicí silničního pozemku. Za přední část parcely se považují také segmenty parcely v přední části parcely.

předpona polygonu

Slouží k automatickému umístění polygonů na uživatelem definovaných hladinách, založených na počáteční části názvu polygonu. Například předpona polygonu EP může být použita k umístění polygonů EP, EP1, EP2 a EPL všechny na stejnou vrstvu. Použitím předpon polygonů ve spojení s klíči popisu může značně automatizovat proces vypracování dobře organizovaného základního půdorysu.

přepsání

Hodnota pro nastavení, která nahrazuje hodnotu již nastavenou na nejbližší vyšší úrovni.

převýšení

Zvětšení výškového měřítka vzhledem k horizontálnímu měřítku použité k snadnějšímu rozlišení změn spádu. Vizvýškové měřítko.

příčný řez
příčný řez

Objekt, který obsahuje výšková data podél stopy příčného řezu.

přirozená interpolace sousedů (Natural Neighbor Interpolation – NNI)

Metoda vyhlazení povrchu, podporovaná na površích TIN. NNI používá Delaunayovu triangulaci k určení výšky rozhodujícího bodu na základě výšek známých sousedních bodů.

profil

Objekt, který obsahuje výšková data podél horizontální trasy nebo jiné čáry. Existují dva hlavní typy profilů: povrch a rozvržení. Objekty datových profilů lze prohlížet v pohledovém profilu objektu.

profil povrchu

Profil objektu, který reprezentuje existující výšky terénu podél horizontální trasy nebo jinou lineární funkci, která podporuje zobrazení profilu. Obvykle jsou tato data odvozena z existujícího povrchu nebo datového souboru a sestávají z řady spojených vertikálních tečen bez definovaných výškových oblouků. Pokud je to nutné, můžete přidat svislé křivky.

profil rozvržení

Profil objektu, který reprezentuje výšky upraveného terénu podél horizontální trasy nebo jiná lineární funkce, která podporuje zobrazení profilu. Obvykle jsou tato data navržena a ne odvozena z předem existujícího zdroje a skládají se z řady vertikálních tečen spojených vertikálními oblouky, umístěnými v každém vrcholu výškového polygonu. Tento profil je rovněž znám jako výškové vedení trasy, niveleta profilu, niveleta a profil upraveným terénem.

projekce sklonu

Metoda modelování zemního tělesa na předmět, jímž je buď Sklon (hodnota H:V), nebo Spád (podélný) (procentuální hodnota).

projekční linie

U zemního tělesa linie, které označují hrany plochy v rámci oblasti pro lomové body na návrhové nebo linii svahování a pro plošky oblouků (vymazání rohů, výškové oblouky).

promítnutý objekt

Objekt v půdorysném pohledu výkresu, který je promítnut do pohledu profilu nebo pohledu řezu. Objekty aplikace AutoCAD, které lze promítnout, jsou body, bloky, 3D tělesa a křivky. Mezi objekty aplikace AutoCAD Civil 3D, které lze promítnout, patří body, návrhové linie a zeměměřičské polygony.

průmět

Objekt, pro nějž jsou použity parametry zemního tělesa. Průmět může být otevřený nebo uzavřený geometrický polygon 2D nebo 3D, který je návrhovou linií nebo linií parcely nebo zeměměřického polygonu. Viz také návrhová linie.

průtok

Hydraulická vlastnost, často používaná v návrhu kanalizace a ostatních systémů, která představuje objem kapaliny v čase protékající systémem.

PT

Průsečík oblouk-tečna. Vizbod napojení oblouk-tečna.

původní staničení

Hodnota staničení v trase, buď formátovaná nebo neformátovaná, která nezohledňuje žádné změny staničení použité pro trasu.

PVI (VVP)

Vrchol výškového polygonu. Vizvrchol výškového polygonu.

R

Vpravo.

radiány

Systém měrných jednotek, kde 2 pi radiánů se rovná 360°.

rastr

Systém čar, rovnoběžných s danou skupinou os v určitých vzdálenostech. Rastry se používají pro vizualizaci povrchů a výpočet objemů. Rastr se rovněž používá ke geodetickým účelům.

rastrová vzdálenost

Vzdálenost mezi dvěma body podle souřadnicové zóny, nikoli na základě místních souřadnic Y a X.

RC

Dostředný sklon.

referenční objekt

V rámci projektového výkresu geometrie objektu, která je určena pouze ke čtení a existuje v jiném projektovém výkresu. Mezi objekty, na které může lze odkazovat, patří povrchy, trasy, profily a potrubní sítě. Hostitelský výkres může použít styly místního objektu a vysvětlivky a provádět v referenčních objektech určité analýzy.

region (zemní těleso)

Plocha, kde jsou použity parametry zemního tělesa pro linii pozemku nebo návrhovou linii.

regionální linie

Projekční linie, které označují začátek a konec regionů zemního tělesa (kritéria nebo přechod) připojením základny k linii svahování.

řídicí bod

Body s jedinečným identifikátorem, které jsou vytvořeny na známém místě (X, Y nebo zeměpisná šířka, zeměpisná délka s volitelnou výškou či popisem) a nejsou ovlivněny úpravami nebo opravami. Řídicí body se přidávají do zeměměřické databáze a jsou spravovány v rámci pojmenované zeměměřické sítě.

rozdělit profil

Zobrazení profilu, které má znovu obnovenou srovnávací rovinu ve staničení, kde jeden nebo více profilů přesahuje hranice. Tato podmínka nastane, pokud zobrazení profilu s uživatelem definovanou výškou nemůže adekvátně vyobrazit úplnou šířku profilu.

rozdělovací bod

Umístění, kde se protínají dvě návrhové linie, ale žádná z nich nemá v tomto místě bod geometrie. Výšku těchto bodů nelze upravit přímo.

rozestup mozaiky

Řídí rozestup doplňkových povinných spojnic, které jsou přidány k zemnímu tělesu podél přímých segmentů. Používá se pro vytvoření povrchu z objektů zemních těles.

rozpočtová položka

Specifická jednotka práce, pro kterou je zadána cena, a kterou zaplatíte subdodavateli během tvorby projektu.

rozšíření

Typ dynamicky odsazené trasy, která zvětšuje šířku komunikace po zadanou délku za účelem přizpůsobení se takovému prvku, jako je odbočovací pruh nebo autobusová zastávka. Rozšíření obvykle zahrnuje přechodovou oblast na jednom nebo na obou koncích.

šablona

Knihovna výchozích nastavení a stylů, použitá k vytvoření výkresu.

šablona názvu

Výchozí formát názvu, k němuž je možné pro každý nový objekt tohoto typu něco připojit.

šablona typických řezů

Objekt výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D (Šablona typických řezů AECC), který spravuje kolekci komponenty podsestav, jako jsou jízdní pruhy, obrubníky, krajnice a příkopy pro vytvoření stavebních prvků vozovky nebo jiné stavební objekty typu koridoru.

sada kódů skici

Soubor, který určuje syntaxi příkazů konektivity skici, které jsou zadány v rámci kódu pole. Prvek, který je hranou povrchu vozovky, může být v kódu pole zkrácen jako EP nebo EOP, ale sada zkratek je součástí standardu kódování, který zavedla společnost. Kód skici doprovází v kódu pole název prvku, například „EP B“, kde „EP“ je název prvku a „B“ je kód skici zahajující zeměměřickou hodnotu.

sada kontrol návrhu

Uživatelem definovaná knihovna běžně používaných kontrol návrhu. Sadu kontrol návrhu zadáváte při vytváření trasy nebo profilu nebo po jejich vytvoření v dialogu Vlastnosti objektu. Viz také kontrola návrhu.

sada popisků

Knihovna definic popisků pro více typů popisků, jako jsou popisky staničení a popisky geometrického bodu. Například popisky staničení trasy mohou být složeny s popisků hlavního staničení, popisků vedlejšího staničení a z popisků geometrického bodu.

sada šablon typických řezů

Sada šablon typických řezů, které jsou zadány (odkazovány) souborem sady šablon typických řezů, se používá v průběhu vytváření objektu křižovatky (návrh křižovatky).

SBO

Dorovnání sklonu krajnice s jízdním pruhem.

SDTS
SDTS

Formát souboru určený jako mechanismus pro přenos prostorových dat mezi různými počítačovými systémy. Formát SDTS je určen k přenosu dat s úplným přenosem obsahu (žádná ztráta informací).

segment parcely

Hraniční prvek parcely, přímka nebo oblouk.

seznam bodů

Seznam bodů, které patří do skupiny bodů.

seznam rozpočtových položek

Kmenový seznam poskytnutý kontraktačním subjektem, který uvádí čísla rozpočtových položek, specifikace položek a měrné jednotky položek.

seznam součástí

Sada referencí na součásti potrubní sítě (potrubí a stavební objekty), jejichž tvary jsou definovány v katalogu nazvaném katalog součástí.

síť

Řada navzájem propojených úseček, které představují zaměřená nastavení přístroje.

síťová plocha

3-rozměrný (polygonální) síťový objekt. Každá plocha může mít řadu vrcholů.

skládkové staveniště

Staveniště vytvořené ve staničení podél trasy, ve kterém je vyjmutý materiál odebraný z diagramu hmotnice nastaven jako skládka. Viz také zásobní jámy.

sklon

Metoda hlášení sklonu povrchu jako poměru, vyjadřujícího horizontální vzdálenost, v níž se výška mění o jednu lineární jednotku. Například pokud terén stoupá o 3 jednotky na horizontální vzdálenosti 15 lineárních jednotek (metrů nebo stop), je sklon 5:1 (5 ku 1). Viz také spád (podélný).

sklon násypu

Sklon vytvořený, jestliže průmět vystoupí nad existující linii terénu. Výsledný sklon, svažující se k existujícímu terénu se nazývá sklon násypu, protože materiál musí být navezen pro vyplnění plochy při stavbě.

sklon výkopu

Sklon vytvořený, když průmět klesne pod existující linii terénu. Výsledné kopírování sklonu až po existující terén se nazývá sklon výkopu, protože existující terén musí být při stavbě vykopán (odstraněn).

skupina bodů

Knihovna, která slouží k seskupení bodů ve výkresu do menších, snadněji spravovatelných jednotek. Můžete například vytvořit skupinu bodů, která obsahuje všechny body ve výkresu splňující konkrétní výšková kritéria.

skupina zemních těles

Knihovna, která váže dohromady objekty zemních těles pro účely vytvoření povrchu a výpočtu objemu.

složená přechodnice

Přechodnice, která vytváří hladký přechod mezi dvěma sousedními oblouky o různých poloměrech, avšak se stejným směrem. Na obou koncích má konečný poloměr. Viz také klotoida.

složené objemy

Metoda výpočtu objemů s použitím horního a spodního povrchu (dvojice povrchů) pro určení hodnot řezu, násypu a celkového objemu.

složený oblouk

Oblouk, který se skládá ze dvou nebo více oblouků o různých poloměrech zakřivení ve stejném směru a má společnou tečnu nebo přechodový oblouk v jejich průsečíku.

směrník

Úhel, měřený ze severu nebo z jihu, podle toho, který je nejbližší, s přidaným označením východ nebo západ. Úhel je vždy menší než 90 stupňů (PI/2 radiánů nebo 100 gradů) a odkazuje se na něj podle čísla kvadrantu.

snížení

Snížení změny staničení.

soubor kritérií návrhu

Soubor obsahující minimum standardů návrhu pro objekty trasy a profilu. Soubor kritérií návrhu lze přizpůsobit tak, aby podporoval místní standardy návrhu, pokud jde o rychlost návrhu, klopení vozovky a minimální rychlost, dosah a délku jednotlivých entit. Viz také návrh dle kritérií.

souřadnice

Hodnoty, které přesně určují polohu bodu v prostoru danou třemi rovinami: X, Y a Z (souřadnice X, souřadnice Y a výška).

souřadnice rastru X

Souřadnice X, která je založena na vybrané souřadnicové zóně na rozdíl od místní souřadnice X, která je založena na geodetickém základním bodu. Viz také místní souřadnice X.

souřadnice rastru Y

Souřadnice Y, která je založena na vybrané souřadnicové zóně na rozdíl od místní souřadnice Y, která je založena na geodetickém základním bodu. Viz také místní souřadnice Y.

spád (podélný)

Metoda hlášení sklonu terénu, ve které je změna výšky vyjádřena v procentech uražené horizontální vzdálenosti. Pokud se například terén zvedne o jednu lineární jednotku (metr nebo stopu) na horizontální vzdálenosti pět jednotek, je spád 20%. Viz také sklon.

SPI

Tečna protisměrné přechodnice.

spojení oblouku a přechodnice

Bod na horizontálním trase, kde se oblouk protíná s přechodnicí.

srovnávací povrch

Navrhovaný nebo existující povrch terénu, použitý pro vytvoření objemových ploch. Viz také základní povrch, objemový povrch.

srovnávací rovina

Referenční hodnota. Všechny výšky nebo souřadnice jsou nastaveny vzhledem k této hodnotě. V zeměměřictví lze používat dvě hodnoty (vodorovnou a svislou).

Pro globální souřadnicový systém označuje srovnávací rovina údaj o elipsoidu a metody použité k určení poloh na zemském povrchu. Elipsoid je součástí definice srovnávací roviny.

SS

Průsečík přechodnice-přechodnice.

SS_LRB:L

Velký poloměr jednoduché přechodnice na začátku.

SS_LRE:STA

Velký poloměr jednoduché přechodnice na konci.

SS_SRB:L

Malý poloměr jednoduché přechodnice na začátku.

SS_SRE:STA

Malý poloměr jednoduché přechodnice na konci.

ST

Průsečík přechodnice-tečna. Viz hlavní bod přechodnice-tečna.

standardní povinná spojnice

Povinná spojnice definovaná z výběru po sobě následujících bodů nebo čísel bodů nebo vybraná křivka 3D nebo objekty čáry 3D.

staničení

Vzdálenost podél horizontální trasy.

staničení

Popisky poskytující referenci, pokud hovoříme o konkrétním bodu podél referenční základny.

starshot (zaměření podle hvězdy)

Určuje azimut pomocí hvězdy namísto kompasu.

stavební objekt

Typ objektu, použitý k vizuální reprezentaci konstrukčních komponent, použitých v potrubní síti, jako je například norná stěna a záchytná nádrž.

staveniště

Knihovna objektů, které jsou spravovány prostřednictvím společné topologie. Objekty, které se účastní na topologii, jsou parcely, trasy a zemní tělesa. Viz také topologie.

stopa příčného řezu

Linie, která obvykle protíná trasu a kterou lze použít k vytvoření příčných řezů.

střední ordináta

Na kruhovém oblouku vzdálenost od středu tětivy do středu protilehlého oblouku.

středová značka

Grafický prvek ve tvaru diamantu, který označuje místo těžiště objektu zemního tělesa. Klepnutím pravým tlačítkem myši na středovou značku zobrazíte kontextovou nabídku Zemní těleso.

stupně, minuty, sekundy

(DMS) Reprezentace úhlu ve stupních, minutách a vteřinách, kde úplný kruh má 360 stupňů, každý stupeň má 60 minut a každá minuta má 60 vteřin. Typický směrník v mírách DMS vypadá následovně: S45°45'58"V. Při použití tohoto formátu se 3°30'36" zadává jako 3,3036.

stupně decimální

Měřítko úhlu v desítkových jednotkách. Například 3°30'36" se rovná 3,51 decimálním stupňům.

styl

Logická knihovna nastavení, která platí pro třídu objektů. Styly zjednodušují postup použití nastavení prostým odkazem stylu. Úprava stylu má vliv na všechny objekty, u nichž je proveden odkaz na tento styl.

sunshot (zaměření na slunce)

Určuje azimut pomocí zaměření na slunce namísto pomocí kompasu. změna příčného sklonu nebo ‚náklonu‘ na horizontálním oblouku, která pomáhá vozidlu jedoucímu po oblouku vyrovnat odstředivou sílu

svislá vzdálenost

Vzdálenost měřená podél povrchu svahu. Pokud například měříte vzdálenost z bodu A do bodu B, která je na spádu 3:1, pak je tato vzdálenost delší než vzdálenost měřená vodorovně.

svislý úhel

Úhel nad nebo pod vodorovnou rovinou. Úhel je vyjádřen v DDMMSS (stupně, minuty, sekundy) z tohoto horizontu. Svislé úhly vyjadřující sklon dolů ze staničení přístroje, jsou popsány zápornou hodnotou. Úhly zenitu jsou podobné svislým úhlům, až na to, že úhel zenitu má svislou referenční rovinu.

symbol bodu

Grafický symbol umístění bodu. Když přidáte do výkresu body, vytvoří se symboly bodů pro reprezentaci bodů. Styl bodu, na který odkazuje bod, popisuje způsob kreslení symbolu bodu.

symboly zakončení

Grafické prvky, jako například šipky, značky zaškrtnutí nebo havraní stopy, které zobrazují konce přímek, oblouků a přechodnic.

systém LIDAR

Detekce a rozsah světla Obvykle spojená s leteckým laserovým snímkováním

tečna

Segment úsečky, který tvoří součást horizontální trasy profilu. Délky tečen se měří jako horizontální vzdálenost mezi dvěma koncovými body.

tětiva

Přímka spojující dva body na oblouku: bod napojení tečna-oblouk a bod napojení oblouk-tečna. Oblouk se v těchto bodech protíná s přímkou nebo s jiným obloukem.

TIN

Nepravidelná trojúhelníková síť. Povrch TIN je nejběžnější metoda interpolace výškových dat. Body jsou spojeny do trojúhelníků, které jsou použity k interpolaci vrstevnic a ke generování profilů a příčných řezů. Linie, které vytváří triangulaci povrchu se nazývají linie TIN. Viz také 3D plocha.

topografický náhled

Pohled na staveniště, když se díváte přímo dolů ze zvýšené polohy.

topografie

Prvky aktuálního povrchu Země.

topologie

Sada geometrických spojů mezi objekty. Objekty spojené topologií spravují své vzájemné vztahy. V aplikaci AutoCAD Civil 3D jsou objekty, které sdílejí stejnou topologii, seskupeny na staveništi. Viz také staveniště.

transparentní příkaz

Příkaz, který lze spustit, když se provádí jiný příkaz. Transparentní příkazy začínají apostrofem (‘).

trasa

Řada 2D souřadnic (Y a X) spojených přímkami, oblouky nebo přechodnicemi použitá k reprezentaci objektů, jako jsou osy trasy vozovky, hrany povrchu vozovky, chodníky nebo hranice silničního pozemku.

trasa zaoblení krajnice

Trasa, která spojuje hrany dvou protínajících se komunikací. Nejobvyklejší geometrie zaoblení krajnice je jednoduché kulaté zaoblení. U typické křižovatky se trasy zaoblení krajnice umisťují v každém ze čtyř kvadrantů mezi hrany povrchu vozovky.

TS

Průsečík tečna-přechodnice.

událost importu

Pojmenovaná knihovna v zeměměřické databázi, která poskytuje kontext s ohledem na specifická data, která byla importována pomocí příkazů zeměměřického importu, jako je příkaz Import zeměměřictví LandXML nebo průvodce Import zeměměřických dat.

údolnicový oblouk

V profilu jde o výškový oblouk na dně údolí nebo na podobném místě, kde je vedení spádu do oblouku menší než vedení spádu z oblouku. V údolnicovém oblouku je vrchol výškového polygonu pro tečny pod obloukem.

úhel

Rozdíl ve směru mezi dvěma konvergentními přímkami, měřený v jednotkách stupně, radiány nebo grady.

úhel mozaiky

Řídí úhlové rozestupy povinných spojnic, které jsou doplněny podél segmentů oblouku, například kolem rohů. Používá se pro vytvoření povrchu z objektů zemních těles.

úhel nadiru

Úhel nadiru je opačný k zenitu.

úhel odklonění

Vodorovný úhel měřený od prodloužení předchozí linie, vpravo nebo vlevo.

úhel zenitu

Bod přímo nad hlavou nebo bod, v němž svislá linie protíná nebeskou (světovou) kouli. Opakem zenitu je nadir.

úplný popis

Rozšířený popis bodu po zkopírování vlastností klíče popisu.

uzamknutý bod

Bod výkresu, jehož data souřadnic nelze upravit. Uzamknutí bodu se týká jen výkresu, ve kterém je umístěn bod. Viz také chráněný bod.

uzávěr

Relativní poloha staničení polygonového pořadu, jak je porovnávána se stejnou polohou staničení určenou jinou sadou zaměření nebo trasou zaměření.

uzel

Pohyblivý bod na objektu, který můžete přetáhnout pro dynamickou úpravu objektu

uzel parcely

Bod, kde se spojují dva nebo více konců segmentů parcely.

uživatelem definovaná vlastnost

Vlastnost, kterou definujete za účelem přiřazení hodnot bodům nebo parcelám. Body a parcely mají řadu výchozích vlastností, vlastnosti definované uživatelem však umožňují podle potřeby definovat další vlastnosti.

VCC

Vrchol výškového polygonu složeného oblouku

VCCE

Výška vrcholu výškového polygonu složeného oblouku

VCCS

Staničení vrcholu výškového polygonu složeného oblouku

vertikální na horizontální

Jestliže upravíte smyčku polygonového pořadu nebo na zaměřená data použijete metodu nejmenších čtverců, převedou se vertikální úhly a vzdálenosti automaticky na horizontální úhly a vzdálenosti.

vlastnosti

Nastavení, která platí pro konkrétní případ objektu.

volná entita

Entita, která je tečnou k některé z dalších entit (předtím nebo potom) pro definování její geometrie. Viz také pevná entita, plovoucí entita.

volná hmotnice

Materiál přesunutý v rámci určité definované vzdálenosti od svého bodu vyhloubení (vzdálenost volné hmotnice) poskytnutý smluvní stranou zdarma. Viz také hmotnice, přebytečně dopravovaný materiál.

VRC

Vrchol výškového polygonu protisměrného oblouku

VRCE

Výška vrcholu výškového polygonu protisměrného oblouku

vrcholový oblouk

V profilu jde o výškový oblouk na vrcholu kopce nebo na podobném místě, kde je vedení spádu do oblouku větší než vedení spádu z oblouku. Ve vrcholovém oblouku je vrchol výškového polygonu pro tečny nad obloukem. Viz také údolnicový oblouk.

vrchol směrového polygonu

Průsečík tečna-tečna. Vizvrchol směrového polygonu.

vrchol směrového polygonu

Bod, kde se na vodorovné trase protínají dvě tečny. Oblouky a přechodnice mají rovněž vrchol směrového polygonu, který označuje, kde by se tečny protínaly, kdyby byly prodlouženy směrem ven.

vrchol výškového polygonu

Bod v profilu, kde se protínají dvě tečny.

vrcholy návrhové linie

Koncové body, které definují segmenty návrhové linie s umístěním XYZ, a staničení začínající v prvním vrcholu.

VRCS

Staničení vrcholu výškového polygonu protisměrného oblouku

vrstevnice

Čára, která spojuje body o stejné výšce nebo hodnotě vzhledem k zadané referenční srovnávací rovině.

vrstva

Rozdíl mezi dvěma povrchy, který existuje ve výkresu, zpravidla povrch existujícího terénu a povrch upraveného terénu, který se používá k výpočtu objemů.

vstupní oblouk

Přechodnice s obloukovým poloměrem, která se snižuje podél trasy definovaného směru.

výčet

Typ uživatelem definované vlastnosti s předdefinovanými hodnotami, které je možné vybírat ze seznamu.

vyhlazení povrchu

Postup interpolace a extrapolace dat povrchu pro odvození dalších výškových hodnot. Krigování a přirozená interpolace sousedů (Natural Neighbor Interpolation – NNI) jsou dvě metody vyhlazení povrchu.

výkresové objekty

Objekty, které existují v jednom výkresu. Viz také objekty projektu.

výkres projektu

Výkres přidaný do projektu.

výška

Vertikální vzdálenost od srovnávací roviny k bodu nebo objektu na povrchu Země. Předpokládá se, že srovnávací rovina souhlasí s hladinou moře. Ekvivalentem k souřadnici Z je souřadnicový systém XYZ.

výška bodu

Výška jednoho bodu ve výkresu. Použita k definování ploch, které jsou rozptýlené v datech vrstevnic při vytvoření TIN s použitím údajů o vrstevnicích. Plochy, které mohou rovněž vyžadovat výšky bodu jsou vrcholy kopců, údolí a dna prohlubenin.

výškové měřítko

Měřítko, které je porovnáváno s horizontálním měřítkem pro výpočet převýšení v profilech a v příčných řezech. Ve skutečnosti nezmění měřítko, použité při vykreslení výkresu.

výškové vedení trasy

Vizprofil.

výškový oblouk

Oblouk použitý u profilu (většinou u profilů rozvržení), který poskytuje postupné změny ve sklonu od jedné tečny ke druhé. Existují tři typy výškového oblouku: parabolický, kružnicový a nesymetrický.

výstupní oblouk

Přechodnice s obloukovým poloměrem, která se zvětšuje podél trasy definovaného směru.

vytyčení

Postup umístění vytyčení na zemi v řídicích bodech na staveništi, které je vytvářeno. Po umístění bodů ve výkresu nebo po navržení trasy můžete například vytvořit zprávy o vytyčení, které uvádějí seznam souřadnic každého vytyčovacího kolíku. Jiný uživatel pak může použít tyto zprávy o vytyčení k umístění (nebo úpravě) vytyčovacích kolíků na staveništi.

vzdálenost povrchu

Vzdálenost mezi dvěma body, měřená podél povrchu terénu. Na šikmém povrchu lze vzdálenost mezi dvěma body měřit rovněž jako horizontální vzdálenost a vertikální vzdálenost.

vzorový příčný řez

Postup získávání informací o výšce z existujícího modelu terénu nebo povrchu.

Y

Lineární vzdálenost směrem na sever od východo-západní linie, která prochází počátkem rastru. Ekvivalent k souřadnici Y v souřadnicovém systému XYZ.

základní rovina

Existující země nebo nezastavěný terén. Zadán při vytvoření objemových ploch. Viz také srovnávací povrch.

záměra vzad

Dříve stanovený použitý jako reference směru do jiného bodu. Pohyby zeměměřického přístroje jsou zpravidla uzamknuty na úhlu 0 stupňů a svislý nitkový kříž je nastaven na záměru vzad. Všechna následná zaměření jsou pak prováděna současným otáčením přístroje a pohybem nahoru a pohyb dolů zůstává nastaven na záměru vzad. Všechny měřené úhly jsou proto relativní vůči záměře vzad.

záměrný bod

Bod, do něhož je zaměřen přístroj k měření nebo určení jeho výšky nebo vodorovné polohy.

zeměměřická databáze

Obsahuje všechny řídicí body, známé směry, geodetická měření, definice polygonového pořadu, polygony a standardní odchylky založené na datech zařízení pro projekt Zeměměřičství. To zahrnuje zaměření importovaná ze souborů sběrače dat, zadaných z karty Prostor nástrojů Zeměměřičství (Editory polygonového pořadu a zaměření, Okno příkazů Zeměměřičství a soubor Dávkového zpracování).

zeměměřický bod

Bod vytvořený pomocí zeměměřičských funkcí aplikace AutoCAD Civil 3D, například importem měřického zápisníku nebo souboru LandXML obsahujícího měřická data. Zeměměřický bod může představovat řídicí bod, neřídicí bod, nastavení nebo polární souřadnici. Je-li zeměměřičský bod umístěn do výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D, vytvoří speciální bod COGO aplikace AutoCAD Civil 3D, jehož umístění a popis nelze změnit funkcemi mimo aplikaci AutoCAD Civil 3D. Zeměměřický bod může být například staničení polygonového pořadu, jehož umístění je závislé na mnoha měřeních z předchozích staničení polygonového pořadu, která vycházejí ze známého řídicího bodu a směru. Zeměměřičský bod je ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D znázorněn jinou ikonou než bod COGO aplikace AutoCAD Civil 3D a vyznačuje jeho počátek.

zeměměřictví s vysokým rozlišením (HDS)

3D laserové snímkování obvykle spojené s laserovými skenery založenými na prověřování pevniny. Pojmy High-Definition (Vysoké rozlišení) a HDS jsou ochranné známky společnosti Leica Geosystems.

zeměpisná délka

Úhel mezi rovinou daného meridiánu a rovinou Greenwichského meridiánu.

zeměpisná šířka

Úhlová vzdálenost, měřená na meridiánu severně nebo jižně od rovníku.

zemní těleso

Postup použitý k modelování upraveného terénu.

zkratka

Viz také datový zástupce.

změna staničení

Bod trasy, který definuje změnu v hodnotách staničení za tímto bodem.

značka zaškrtnutí

Komponenta popisku, obvykle se jedná o značku (nebo krátkou úsečku) vloženou v řadě pod pravým úhlem do jiného objektu, například přímky nebo oblouku.

známá kapacita

Numerická hodnota, která představuje tok v potrubní síti nebo v systému kanalizace podle určení uživatele.

zobrazení souběhu profilů

Kolekce souvisejících profilů zakreslených v samostatných svisle uspořádaných zobrazeních profilu. Profil osy trasy je zpravidla obsažen v jednom zobrazení profilu a jeho levé a pravé odsazení je zakresleno v zobrazeních profilu, která jsou umístěna nad a pod zobrazením profilu osy trasy.

ztráta křížení

Nebo koeficient ztráty křížení. Hodnota hydraulické vlastnosti používaná v systémech kanalizace, kterou lze vypočítat a definovat v potrubní síti. Souvisí se ztrátou energie v křížení. Tato numerická hodnota nemá asociovány žádné jednotky a je možné ji automaticky vypočítat nebo ručně zadat pomocí nadstavbové aplikace Hydraflow Storm Sewers. Slouží k výpočtu vedlejších ztrát pro hydraulickou analýzu.

zvýšení

Zvýšení změny staničení.