MĚŘITGEOM
 
 
 
Rychlý průvodce

Slouží k měření vzdálenosti, poloměru, úhlu, plochy a objemu vybraných objektů nebo sekvence bodů.

Metody přístupu

Tlačítko

 Pás karet: Karta Výchozí panel Pomůckyrozevírací seznam Dělit v měřítkuVzdálenostNení k dispozici na pásu karet v aktuálním pracovním prostoru.
 Nabídka: NástrojeDotazVzdálenostNení k dispozici v nabídkách v aktuálním pracovním prostoru.
 Panel nástrojů: Dotaz

Souhrn

Příkaz MĚŘITGEOM provádí mnoho stejných výpočtů jako následující příkazy:

Seznam výzev

Zobrazí se následující výzvy.

Zadejte možnost [Vzdálenost/Poloměr/Úhel/PLocha/Objem] <Vzdálenost>: Určete vzdálenost, poloměr, úhel, plochu nebo objem.

Informace se zobrazují na příkazovém řádku a v popisku nástroje v aktuálním formátu jednotek.

Vzdálenost

Slouží k měření vzdálenosti mezi zadanými body. Na příkazovém řádku a v popisku nástroje se zobrazí následující:

  • Osa X aktuálního USS
  • Vzdálenost ve směru X (Delta X)
  • Vzdálenost ve směru Y (Delta Y)
Více bodů

Bude vypočítána průběžná celková vzdálenost založená na existujících úsečkových segmentech a aktuální pružné úsečce. Celková hodnota se při pohybu kurzoru mění a zobrazí se v popisku nástroje.

Zadáte-li možnost Oblouk, Délka nebo Zpět, zobrazí se Možnosti výběru křivek.

Poloměr

Slouží k měření poloměru a průměru vybraného oblouku nebo kružnice.

Úhel

Slouží k měření úhlu zadaného oblouku, kružnice, úsečky nebo vrcholu.

Oblouk

Slouží k měření úhlu oblouku.

Kružnice

Slouží k měření zadaného úhlu kružnice. Při pohybu kurzoru se úhel aktualizuje.

Úsečka

Slouží k měření úhlu mezi dvěma úsečkami.

Vrchol

Slouží k měření úhlu vrcholu.

Oblast

Slouží k měření plochy a obvodu objektu nebo definované oblasti.

PoznámkaPříkaz MĚŘITGEOM nemůže vypočítat plochu objektu, který protíná sebe sama.
Určení rohů

Slouží k výpočtu hodnoty plochy a obvodu definované zadanými body.

Zadáte-li možnost Oblouk, Délka nebo Zpět, zobrazí se Možnosti výběru křivek.

Přidat oblast

Slouží k zapnutí režimu Přidat a při definování ploch k zachování celkové plochy. Možnost Přidat oblast lze použít k výpočtu následujících hodnot:

  • jednotlivé plochy definovaných oblastí a objektů,
  • jednotlivé obvody definovaných oblastí a objektů,
  • celková plocha všech definovaných oblastí a objektů,
  • celkový obvod všech definovaných oblastí a objektů.
Odečíst oblast

Slouží k odečtení zadané plochy od celkové plochy. V příkazovém řádku a v popisku nástroje se zobrazí celková plocha a obvod.

Objem

Změří objem objektu nebo definované oblasti.

Objekt

Změří objem objektu nebo definované oblasti.

Můžete vybírat 2D objekty. Pokud vyberete 2D objekt, musíte určit jeho výšku.

Pokud objekt definujete určením bodů, musíte určit nejméně tři body definující mnohoúhelník. Všechny tyto body musí ležet v rovině rovnoběžné s rovinou XY systému USS. Pokud mnohoúhelník neuzavřete, plocha se vypočte tak, jako by mezi prvním a posledním zadaným bodem existovala úsečka.

Zadáte-li možnost Oblouk, Délka nebo Zpět, zobrazí se Možnosti výběru křivek.

Přidat objem

Zapne režim Přidat a při definování oblastí zachová průběžný celkový objem.

Odečíst objem

Zapne režim Odečíst a odečte určený objem od celkového objemu.

Možnosti výběru křivek

Křivky můžete vybírat při použití možností Vzdálenost, Plocha a Objem.

Oblouk

Přidává ke křivce obloukové segmenty.

Koncový bod oblouku

Nakreslí obloukový segment. Obloukový segment je tečný k předcházejícímu segmentu křivky.

Úhel

Specifikuje středový úhel obloukového segmentu od jeho počátku.

Zadáním kladného čísla vytvoříte obloukové segmenty proti směru hodinových ručiček. Zadáním záporného čísla vytvoříte obloukové segmenty ve směru hodinových ručiček.

Poloměr

Udává poloměr obloukového segmentu.

Střed

Určí střed obloukového segmentu.

Délka

Určuje délku tětivy obloukového segmentu. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.

Uzavři

Nakreslí obloukový segment od posledního zadaného bodu k počátečnímu bodu, a vytvoří tak uzavřenou křivku. Pro použití této volby je třeba určit aspoň dva body.

Směr

Určuje počáteční směr obloukového segmentu.

Polotloušťka

Určuje tloušťku měřenou od středu širokého segmentu křivky k jedné z jeho hran.

Počáteční polotloušťka se stane výchozí koncovou polotloušťkou. Koncová polotloušťka se stane jednotnou polotloušťkou pro všechny následující segmenty, dokud polotloušťku znovu nezměníte. Počáteční a koncové body širokého segmentu křivky leží ve středu čáry.

Průsečíky sousedního širokého segmentu křivky jsou obvykle zešikmeny. Pro netangenciální obloukové segmenty, velmi ostré úhly nebo při použití čerchovaného typu čáry se zešikmení nepoužívá.

Poloměr

Udává poloměr obloukového segmentu.

Druhý bod

Určuje druhý bod a koncový bod oblouku zadaného třemi body.

Šířku

Určuje tloušťku dalšího obloukového segmentu.

Počáteční tloušťka se stane výchozí koncovou tloušťkou. Koncová tloušťka se stane jednotnou tloušťkou pro všechny následující segmenty, dokud tloušťku znovu nezměníte. Počáteční a koncové body širokého segmentu křivky leží ve středu čáry.

Průsečíky sousedního širokého segmentu křivky jsou obvykle zešikmeny. Pro netangenciální obloukové segmenty, velmi ostré úhly nebo při použití čerchovaného typu čáry se zešikmení nepoužívá.

Délka

Nakreslí úsečkový segment určené délky ve stejném směru jako předchozí segment. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.

Zpět

Odstraní poslední obloukový segment, který byl připojen ke křivce.

Uzavři

Nakreslí obloukový segment od posledního zadaného bodu k počátečnímu bodu, a vytvoří tak uzavřenou křivku. Pro použití této volby je třeba určit aspoň dva body.